Πολιτική απορρήτου

Προσωπικά δεδομένα
Η περιήγηση στην ιστοσελίδα μας είναι δυνατή χωρίς την από πλευρά σας παροχή καμίας προσωπικής σας πληροφορίας. Για τη χρήση των υπηρεσιών του Ξενοδοχείου μας είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων, όπως
ονοματεπώνυμο, διεύθυνση (αποστολέα και παραλήπτη), αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, τα στοιχεία της τελευταίας.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η διαχείριση αυτών, υπόκειται στους όρους του παρόντος, σύμφωνα με το ισχύον ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, τον Νόμο 2774/1999 και τις οδηγίες του ευρωπαϊκού δικαίου 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Η τυχόν χρήση της γίνεται αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη συναλλαγή που εσείς έχετε ζητήσει. Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας δεν αρχειοθετούνται και οπωσδήποτε και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πλευράς μας.

Το “Meltemi Hotel” σας ενημερώνει, ότι η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί χωρίς την προηγούμενη έγκριση σας, ως επίσης και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθούν από πλευράς μας, γνωστοποιηθούν, αποκαλυφθούν, ανταλλαγούν ή αποτελέσουν αντικείμενο πώλησης προς τρίτους. Η δημοσιοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων είναι δυνατή μόνο εάν τούτο επιβάλλεται από δικαστική λη άλλη δημόσια Αρχή και σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Το “Meltemi Hotel” έχει δικαίωμα τροποποίησης των όρων, που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης της παρούσας ιστοσελίδας, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τη σχετικά κείμενη νομοθεσία ή όπως τυχόν πρόκειται να διαμορφωθεί στο μέλλον.

Η χρησιμοποίηση των υπηρεσιών μας από ανηλίκους απαιτεί τη συγκατάθεση των γονέων τους ή κηδεμόνων τους, ως μόνων υπευθύνων για την υποβολή των προσωπικών στοιχείων των ανηλίκων των οποίων έχουν την επιμέλεια ή/και γονική μέριμνα